Договір приєднання до водопостачання та водовідведення

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

ДОГОВІР

про надання послуг з постачання холодної води і водовідведення

Особовий рахунок № __________

__________________________________________________________________________ _________________ 20__ р.

(населений пункт)

КП «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради в особі начальника Шагала Романа Миколайовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого Дрогобицької міською радою Ухвалою № 407 від 08 жовтня 2007 року (далі – виконавець), з однієї сторони, і _________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

фізичної особи яка (який) є власником (наймачем, орендарем) житлового та нежитлового приміщення (будинку садибного типу, квартири, господарських та інших нежитлових приміщень) (далі – споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві відповідної якості послуги з постачання холодної води і водовідведення, а споживач зобов’язується своєчасно оплачувати надані послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, що передбачені договором.

2. Суб’єкти користування послугами:

1) власник (наймач, орендар) житлового приміщення (квартири) та члени його сім’ї – __________;

(кількість осіб)

2) власник (орендар) нежитлового приміщення ________________;

3) власник будинку садибного типу та члени його сім’ї – _______________________________,

(кількість осіб)

наявність у власності тварин, птиці ____________________________________________________,

(вид, кількість)

наявність у власності транспортних засобів _____________________________________________.

(тип, кількість)

3. Характеристика об’єкта надання послуг:

1) площа зелених насаджень, саду, городу (для власників будинків садибного типу) __________ кв. метрів.

4. Характеристика засобів обліку води:

п/п

Вид засобу обліку води

Тип засобу обліку води

Заводський номер

Перше показання

Місце встановлення

Примітка

лічильник

Тарифи на послуги та їх загальна вартість

5. Тарифи на послуги становлять:

1) з централізованого постачання холодної води _____ гривень за куб. метр;

2) з водовідведення _____ гривень за куб. метр.

6. Розмір щомісячної плати за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання на момент укладення цього договору становить _________ гривень, у тому числі за:

централізоване постачання холодної води ______ гривень за ____ куб. метр;

водовідведення ______ гривень за ____ куб. метр.

7. Плата за надані послуги за наявності засобів обліку води справляється за їх показаннями згідно з пунктами 10-13 Правил надання послуг з постачання холодної води і водовідведення (далі – Правила).

8. Наявність пільг з оплати послуг ______________________________________________________________,____%.

(назва законодавчого акта)

Оплата спожитих послуг

9. Розрахунковим періодом є календарний місяць.

У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.

У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за ____ місяців у розмірі _______ гривень.

10. Послуги оплачуються ___________________________________.

(готівкою або в безготівковій формі)

11. За наявності у квартирі засобів обліку води справляння плати за нормативами (нормами) споживання не допускається, крім випадків, передбачених договором на встановлення засобів обліку.

12. Плата за послуги вноситься на рахунок із спеціальним режимом використання _______________________________________________________________________________________________________________

(банківські реквізити)

через ___________________________________________________________________________________________________.

(найменування банківської установи)

13. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у розмірі, встановленому законом, _____ %.

14. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, виконавець проводить перерахунок розміру плати.

Права та обов’язки сторін

15. Споживач має право на:

1) отримання своєчасно та належної якості послуг згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) отримання в установленому законодавством порядку інформації про перелік послуг, їх вартість, загальну суму місячного платежу, структуру тарифів, нормативів (норм) споживання, режиму надання послуг, їх споживчі властивості;

3) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг;

4) зменшення розміру плати в разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання;

5) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг протягом установленого Кабінетом Міністрів України строку;

6) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання відповідних послуг шляхом зняття пломб за власний рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;

7) зменшення розміру плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

8) перевірку кількісних та/або якісних показників надання послуг (якість і тиск води тощо) у порядку, встановленому Правилами, іншими актами законодавства України та цим договором. Витрати, пов’язані з перевіркою кількісних і якісних показників надання послуг, відшкодовуються виконавцем у разі обґрунтованості звернення споживача та споживачем – у разі необґрунтованості такого звернення;

9) установлення квартирних засобів обліку води та взяття їх на абонентський облік;

10) періодичну повірку, обслуговування та ремонт квартирних засобів обліку, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;

11) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

12) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;

13) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

14) укладення з виконавцем договору про заміну або ремонт технічно несправних санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та квартирних засобів обліку.

16. Споживач зобов’язаний:

1) оплачувати послуги в установлений договором строк;

2) повідомляти виконавця про осіб, строк тимчасового проживання яких у квартирі (будинку садибного типу) перевищив місяць, а також протягом місяця про зміни, що відбулися у стані підсобного господарства і санітарно-технічного та інженерного обладнання (за умови проведення розрахунків за надані послуги згідно з нормативами (нормами) споживання);

3) забезпечити доступ до відповідної інженерної мережі, арматури, квартирних засобів обліку води представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення для:

ліквідації аварій – цілодобово;

встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення технічного та профілактичного огляду, зняття контрольних показань засобів обліку води – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

5) забезпечувати цілісність квартирних засобів обліку води та не втручатися в їх роботу;

6) у разі несвоєчасного внесення плати за послуги сплачувати пеню в установленому законом та цим договором розмірі;

7) повідомляти у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги;

8) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

9) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

10) своєчасно проводити підготовку квартири (будинку садибного типу) і його санітарно-технічних приладів, пристроїв та обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) у разі встановлення виконавцем факту несанкціонованого втручання в роботу засобів обліку води відшкодовувати вартість робіт з проведення їх експертизи, метрологічної повірки та ремонту згідно із законодавством;

12) відшкодовувати виконавцю витрати з проведення аналізу якісних показників послуг у разі необґрунтованості претензій.

17. Виконавець має право:

1) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законодавством і цим договором;

2) вносити за погодженням із споживачем зміни у цей договір, що впливають на розмір плати за послуги з оформленням додатка до нього;

3) вимагати від споживача дотримання нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

4) вимагати від споживача своєчасного усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості відповідних робіт;

5) доступу до приміщення споживача для ліквідації аварій, у тому числі несанкціонованого, відповідно до встановленого законом порядку усунення недоліків у роботі санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного та профілактичного огляду і перевірки показань квартирних засобів обліку води відповідно до законодавства;

6) у разі виникнення сумнівів щодо правильності показань квартирних засобів обліку води звернутися до акредитованої лабораторії для проведення експертизи їх технічного стану та метрологічної повірки.

18. Виконавець зобов’язаний:

1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства, Правил та цього договору;

2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в договорі і рахунках на сплату послуг, а також розміщуються на дошках оголошень в усіх під’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);

3) надавати споживачеві в установленому порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про Правила (зазначається у цьому договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);

4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж при умові врегулювання на законодавчому рівні питання розмежування відповідальності з Виконавцем послуг по утриманню будинку та прибудинкової території та встановлення компенсації, пов’язаної з наданням цих послуг;

5) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні послуг;

6) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача шляхом зняття протягом доби пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу);

7) забезпечувати за заявою споживача взяття у тижневий строк на абонентський облік квартирних засобів обліку;

8) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення – невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення якісних показників надання послуг;

9) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством і цим договором;

10) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта при умові врегулювання на законодавчому рівні питання розмежування відповідальності з Виконавцем послуг по утриманню будинку та прибудинкової території та встановлення компенсації, пов’язаної з наданням цих послуг;

11) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення при умові врегулювання на законодавчому рівні питання розмежування відповідальності з Виконавцем послуг по утриманню будинку та прибудинкової території та встановлення компенсації, пов’язаної з наданням цих послуг;

12) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт при умові врегулювання на законодавчому рівні питання розмежування відповідальності з Виконавцем послуг по утриманню будинку та прибудинкової території та встановлення компенсації, пов’язаної з наданням цих послуг;

13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх виконання;

14) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання);

15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт;

16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України та визначеному цим договором;

17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, що заподіяна його життю чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до законодавства і цього договору;

19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, передбачених законодавством і цим договором;

20) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та цього договору.

Відповідальність сторін

19. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) несвоєчасне внесення платежів за послуги – шляхом сплати пені;

3) втручання у роботу засобів обліку води;

4) порушення зобов’язань, установлених законодавством і цим договором.

20. Виконавець несе відповідальність у разі:

1) неналежного надання або ненадання послуг, що призвело до заподіяння збитків, завданих майну та/або приміщенню споживача, шкоди, що заподіяна його життю чи здоров’ю, – шляхом відшкодування збитків;

2) надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема зниження їх кількісних та/або якісних показників – шляхом зменшення розміру плати та виплати споживачеві компенсації за перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством, ______ відсотків місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;

3) порушення прав споживачів згідно із законодавством;

4) порушення зобов’язань, установлених цим договором або законодавством.

Точки розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві

21. Точками розподілу, в яких здійснюється передача послуг від виконавця споживачеві, є:

1) у багатоквартирному будинку послуги з:

постачання холодної води – після першої водозапірної арматури на відгалуженні від стояка у квартирі споживача;

водовідведення – зливний отвір санітарно-технічних приладів;

2) у будинку садибного типу – місце підключення відповідної інженерної мережі будинку до мережі виконавця.

Порядок встановлення факту неналежного надання

або ненадання послуг та розв’язання спорів

22. У разі неналежного надання або ненадання послуг виконавцем споживач повідомляє про це виконавця в усній формі за допомогою телефонного зв’язку чи у письмовій формі за адресами, що зазначені в цьому договорі.

У повідомленні зазначається прізвище, ім’я та по батькові, точна адреса проживання споживача, а також найменування виду неналежно наданої або ненаданої послуги. Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або письмова) обов’язково реєструється представником виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу, яка прийняла повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

23. Представник виконавця, якому відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний невідкладно повідомити про це споживача та зробити відповідну відмітку в журналі реєстрації заявок, що є підставою для визнання виконавцем факту неналежного надання або ненадання послуг.

24. Представник виконавця, якому не відомі причини неналежного надання або ненадання послуг, зобов’язаний узгодити з виконавцем точний час та дату встановлення факту ненадання послуг, надання їх не у повному обсязі або перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг. У разі необхідності проведення такої перевірки у приміщенні споживача представник виконавця повинен з’явитися до споживача не пізніше визначеного у договорі строку.

25. У разі незгоди з результатами перевірки кількісних та/або якісних показників надання послуг споживач і виконавець визначають час і дату повторної перевірки, для проведення якої запрошується представник уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представник об’єднання споживачів. За результатами проведення повторної перевірки складається акт про неналежне надання або ненадання послуг, який підписується споживачем (його представником), представником виконавця, представниками уповноваженого органу виконавчої влади та/або органу місцевого самоврядування, а також представником об’єднання споживачів.

26. За результатами перевірки складається акт-претензія про неналежне надання або ненадання послуг (далі – акт-претензія), який підписується споживачем та представником виконавця згідно з додатком 2 до Правил. Акт-претензія складається у двох примірниках по одному для споживача та виконавця.

27. У разі неприбуття представника виконавця в установлений договором строк для проведення перевірки кількісних та/або якісних показників або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії такий акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

28. Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій згідно з додатком 3 до Правил. Виконавець зобов’язаний розглянути такий акт і повідомити протягом трьох робочих днів споживача про її задоволення або про відмову у задоволенні з обґрунтуванням причин такої відмови. У разі ненадання протягом установленого строку виконавцем відповіді вважається, що він визнав викладені в акті-претензії факти неналежного надання або ненадання послуг.

Спори щодо задоволення претензій споживачів розв’язуються у суді.

Споживач має право на досудове розв’язання спору шляхом задоволення пред’явленої претензії.

Форс-мажорні обставини

29. Сторони звільняються від відповідальності згідно з цим договором у разі настання дії непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги згідно з умовами договору.

Строк дії договору

30. Цей договір укладається на один рік і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку його дії однією із сторін не буде письмово заявлено про його розірвання або необхідність перегляду.

31. Договір може бути розірваний достроково у разі:

зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугами виконавця;

переходу права власності (користування) на квартиру (будинок садибного типу) до іншої особи;

невиконання умов договору сторонами договору.

32. Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий – у виконавця.

Інші умови

33. Споживач надає свою згоду на внесення персональних даних у бази Виконавця з метою обробки для забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, відносин у сфері статистики, збору персональних даних у комерційних цілях відповідно до Податкового кодексу України, ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансової звітність в України», Цивільного кодексу України, Статуту підприємства.

34. По всім іншим питанням, які не вказані в цьому Договорі, сторони керуються:

– Законом України «Про житлово-комунальні послуги»;

– Законом України «Про питну воду та питне водопостачання»;

– Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення»;

– Наказом Державного комітету України по ЖКГ від 05.07.1995 № 30 «Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України».

Телефони спеціального виклику у разі виникнення аварій та інших надзвичайних ситуацій (03244) 20054, 22153.

Аварійні та ремонтні служби внутрішньобудинкових мереж (03244) 24246, 1556.

Органи, які відповідно до законодавства здійснюють контроль за дотриманням правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення:

Департамент ЖКГ ЛОДА, 79008, м. Львів, вул. Винниченка, 6, тел.: (032) 2761794.

Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольний комітет України, 79005, м. Львів, вул. І.Франка, 61, тел.: (032) 2766830.

Дрогобицька філія ДП «Львівстандартметрологія», м. Дрогобич, вул. Б.Лепкого, 10, тел.: 21770

Адреси і підписи сторін

Виконавець

КП «Дрогобичводоканал»

Дрогобицької міської ради

Львівська область,

м. Дрогобич, вул. Федьковича, 11

телефон: (03244) 21537, 24031

_____________________________Шагала Р.М.

(підпис)

М.П.

Споживач

_____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

адреса ___________________________________________

код _________________________________________________

паспорт ___________________________________________

телефон _____________________________________________

_________________________________________________

(підпис)